วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โอกาสของผู้ประกอบการ SME กับตลาดทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายใต้งานสัมมนา “Spring up การหาผู้ร่วมทุนและตลาดทุนกระดาน 3” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บจก.แอสเซส โปร แมเนจเม้นท์ ณ โรงแรมเครสโก้ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยรองประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอถึงประเด็นสำคัญของ SME ที่ต้องการเงินทุนและองค์ความรู้สนับสนุน ซึ่ง ส.อ.ท. มีแนวทางสนับสนุน SME เข้าสู่การระดมทุน โดยการจดทะเบียนในตลาดรอง (SME Board) หรือ LIVE Exchange มีการจัดโปรแกรมบ่มเพาะที่รวบรวมความรู้ที่จำเป็นและทำหลักสูตรเฉพาะให้ SME และ Start up เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจต่อไป

#สายงานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์