วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธาน ส.อ.ท. และคณะกรรมการ ส.อ.ท.ร่วมประชุมกับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (นายเรืองศักดิ์ สุวารี) และคณะ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 ณ ห้อง Passion 802 สภาอุตสาหกรรมฯ

โดยมีเป้าหมายให้ภาคธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ