วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นางสาวัน ตัน ประธานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เเละคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดกระบี่
2. การเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา เเละภูเก็ต ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
3. ANDAMAN Health and Wellness Center “ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน” โดยมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่จังหวัดอันดามัน รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งระบบแบบยั่งยืน
5. วาระการทำหน้าที่ประธาน กกร. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปี 2565

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เเละสมาคมธนาคาร ร่วมงานกว่า 30 คน