วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ส.อ.ท. แถลงข่าวเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 85.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 82.1 ในเดือนตุลาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง ขณะที่การฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิวส์) ตลอดจนอนุญาตให้สถานที่หรือกิจการบางประเภทสามารถเปิดดำเนินการได้ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้ภาครัฐยังได้กำหนดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทยอยฟื้นตัว สะท้อนดัชนีฯ คำสั่งซื้อและยอดขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกล กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและเครื่องใช้ในบ้าน รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา เป็นต้น ด้านการส่งออกมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหรัฐฯ จีน อาเซียน และอินเดีย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มมีทิศทางดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และอัตราค่าระวางเรือสูง ขณะที่ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตและการก่อสร้างยังเป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่อง

จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,381 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 40.6 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ ราคาน้ำมัน ร้อยละ 65.4, เศรษฐกิจในประเทศ ร้อยละ 59.5, สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 58.0, สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ร้อยละ 50.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 43.0 และสภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 45.1 ตามลำดับ

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 97.3 จากระดับ 95.0 ในเดือนตุลาคม 2564 โดยผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางดีขึ้นภายหลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป นอกจากนี้ภาคการส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงขอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการรองรับหากมีการระบาดรอบใหม่ตลอดจนออกมาตรการตรวจสอบคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1) เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้เร็วที่สุด รวมถึงการฉีดเข็ม 3 (Booster) ที่มี ความสามารถในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ตลอดจนเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดระลอกใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่

2) เร่งจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

3) ขอให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ พยุงราคาพลังงาน,ตรึงราคาค่าไฟฟ้า (FT) และลดค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,น้ำประปา)

4) เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการควบคุมโรค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

5) สนับสนุนสินค้า Made in Thailand ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ย้อนหลัง 3 ปี จัดทำเป็น Dashboard เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม Industry Data Space (iDS) ของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถเข้าไปใช้บริการข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.fti.or.th/ids

……………….

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทร. 0-2345-1013

📌รวมข่าวออนไลน์ ดัชนีฯ 7-8 ธ.ค. 64

เป็นปรากฏการณ์! ดัชนีความเชื่อมั่น 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ดีดขึ้นยกแผง
https://www.dailynews.co.th/news/549885/

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ สูงสุดรอบ 8 เดือน แนะเร่งฉีดวัคซีนกันโอมิครอน
https://www.bangkokbiznews.com/news/975978

ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ ฟื้นต่อเนื่องเดือนที่ 3 พ.ย.64 อยู่ที่ระดับ 85
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000121119

ส.อ.ท.ชี้ “โอไมครอน”ไม่กระทบความเชื่อมั่น มองเศรษฐกิจไทยทิศทางดีขึ้นหลังเปิดประเทศ
https://www.posttoday.com/economy/news/670021

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯฟื้น 3 เดือนต่อเนื่อง วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2-3 ป้องกันโอไมครอน-MOU แรงงานต่างด้าว
https://siamrath.co.th/n/303737

เอกชนแนะรัฐเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2-3 ป้องกันโอไมครอนห่วงกระทบเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/economy/505892

สัญญาณดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ฟื้นระดับ 85.4
https://www.prachachat.net/economy/news-816329

ส.อ.ท. เผย ดัชนีอุตสาหกรรม พ.ย.64 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน
https://www.matichon.co.th/economy/news_3075913

เชื่อมั่นอุตฯฟื้น3เดือนติด หวังคุม“โอมิครอน”ได้
https://mgronline.com/news1/detail/9640000121036

สัญญาณฟื้น! ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ พ.ย.ดีดขึ้นยกแผง “กกร.” ประเมิน ศก.ปี 65 พรุ่งนี้
https://mgronline.com/business/detail/9640000120984

‘ส.อ.ท.’ จี้รัฐคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้มงวดสกัดโอไมครอน
https://www.thaipost.net/economy-news/40301/

‘ส.อ.ท.’ จี้รัฐคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้มงวดสกัดโอไมครอน
https://www.facebook.com/123133784382994/posts/5193494754013513

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมนิวไฮรอบ 8 เดือน
https://www.thairath.co.th/business/economics/2260075

ดัชนีเชื่อมั่นฟื้นต่อเนื่อง – นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6772028

หนุนรัฐฟื้นศก.ต่อ สอท.ชี้’โอไมครอน’ไม่รุนแรง
https://www.naewna.com/business/620695

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้น 3 เดือนต่อเนื่อง วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2-3 ป้องกันโอไมครอน, MOU แรงงานต่างด้าว
https://www.hooninside.com/news-feed/237867/view/

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ฟื้น 3 เดือนต่อเนื่อง ส.อ.ท. วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6771361

เอกชนแนะรัฐอย่าแหยง ‘โอไมครอน’ จัดเต็มกิจกรรมปีใหม่
https://www.dailynews.co.th/news/549772/

ส.อ.ท.ค้าน ‘ล็อกดาวน์’ สกัดสายพันธุ์โอมิครอน
https://www.bangkokbiznews.com/business/975980

Sentiment registers eight-month high in November
https://www.bangkokpost.com/business/2228259/sentiment-registers-eight-month-high-in-november

The Thailand Industry Sentiment Index (TISI) in November rose to 85.4 points, the highest in eight months
https://www.facebook.com/133643127712/posts/10159678430942713

รวบรวมโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.