วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ร่วมเสวนาในงาน “Thailand Rebound: How-to-go โตไงดี เศษ-กิจ 2022” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา อาทิ ดร.พรชัย (ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง), ศ.ดร.รุธิร์ (คณบดี คณะพาณิชย์ฯ), และ รศ.ดร.นพ.ดิลก (คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์) ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในการเสวนามีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวนโยบายสำหรับการ Rebound ของธุรกิจ บทเรียน การปรับตัวจากโควิด 2019 และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของภาคธุรกิจ เพื่อให้กลับมาสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ในมุมมองของนโยบายภาครัฐ ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม ด้านวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ซึ่งนายเกรียงไกรได้นำเสนอนโยบาย Industry transformation, BCG Model, โครงการ Smart Agriculture Industry(SAI) และ FTI Academy ของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสนับสนุนในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน

#สายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม