วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และนายสุรเดช บุณยวัฒน รองประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ประชุมหารือกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะผู้บริหารกรมสรรพากร เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมสรรพากร โดยทางกรมสรรพากรเห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริม SMEs ของกองทุนนวัตกรรมฯ และยินดีสนับสนุนกองทุนนวัตกรรมฯ ที่ ส.อ.ท. จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของ SMEs ไทยอย่างยั่งยืน