วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายประกวด ตันโสภณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เเละนายบุญสุข ธนัตวรานนท์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เข้าร่วมสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ (พื้นที่ SEC) จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

สนข. ได้จัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน) โดยได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องของสภาพการขนส่งและปัญหาในการขนส่งสินค้า ข้อจำกัดและโอกาสในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มาประกอบการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพข้อเท็จจริง และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ ให้เกิดการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลด้านอันดามัน รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าจากการพัฒนาพื้นที่ EEC ในการส่งออกและนำเข้าสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ของประเทศไทยต่อไป

การสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นนี้ เป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนนำเสนอข้อมูลผลการศึกษา และแนวคิดในการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรางและท่าเรือชายฝั่ง เพื่อการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ EEC ไปยังประเทศในกลุ่ม BIMSTEC กลุ่มตะวันออกกลางและยุโรปรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน