สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) หรือ “โครงการ Energy Points เฟส 3” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) เริ่มดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points ช่วยลดต้นทุน และก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพ

นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ แม้ว่าสถิติการใช้พลังงานของประเทศในปีที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายผันผวนในทิศทางที่ลดลง ซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่หลังจากปีนี้ ทุกภาคส่วนกำลังฟื้นฟูกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ หากเรายังมีพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบเดิม การใช้พลังงานก็จะกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องนำเข้าพลังงานมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ทุกภาคส่วนจึงควรเร่งปรับตัว ซึ่งแนวทางที่ทุกคนมีส่วนช่วยได้คือ “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้น หรือการปรับปรุงใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม ที่ถือเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานน้อย เนื่องจากประสบปัญหาการขาดเงินทุน, บุคลากร และความรู้ความเข้าใจที่จะดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SMEs จึงสนับสนุนให้มีโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือโครงการ Energy Points ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง รวมถึงพิจารณานำแนวทางส่งเสริมต่างๆ ของโครงการ Energy Points ไปปรับใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

นายอำนาจ ยะโสธร ประธานคณะทำงานโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) กล่าวเสริมว่า โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) หรือ “โครงการ Energy Points เฟส 3” เกิดขึ้นจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอยู่หลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่

ด้วยเหตุนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและ ลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือโครงการ Energy Points ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Points เฟสที่ 3 แล้ว โดยที่ผ่านมา โครงการ Energy Points ในเฟสที่ 1 และ 2 ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ รวมมากกว่า 1,300 แห่ง และดำเนินการอนุรักษ์พลังงานจนสามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้กับ SMEs ได้รวมกว่า 257 ล้านบาท รวมถึง มีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการล่วงหน้ามาที่สถาบันพลังงานฯ จนเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ Energy Points เฟสที่ 3 นี้ ซึ่งแสดงถึงสภาพปัญหาด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังคงต้องการการส่งเสริมด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างจริงจัง

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการ Energy Points อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เริ่มดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points โดยจะได้รับ Energy Point เมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่โครงการกำหนด คือ 1. การประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. การแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ โดยเมื่อได้รับ Energy Point แล้ว สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน ต่างๆ อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคล โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค