วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Journey to transform Thailand industry: เส้นทางบนโลกยุคใหม่ สู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย ในหัวข้อ “13 หมุดหมาย และเส้นทางของอุตสาหกรรมไทยในยุคหลังโควิด” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์

โดยรองประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอความท้าทายของโลกและอุตสาหกรรม โอกาสและอุตสาหกรรมเป้าหมายในยุคหลังโควิด รวมทั้งนำเสนอนโยบาย FTI Academy, Industry transformation, BCG และโครงการ Smart Agriculture Industry(SAI) ของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสนับสนุนในการฟื้นตัวและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ภาครัฐร่วมสนับสนุนภาคเอกชน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค (ease of doing business) และการดึงดูดแรงงานทักษะสูงด้วยเช่นกัน

#สายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม