วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงข่าวเปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังต่อไปนี้

การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีทั้งสิ้น 165,353 คัน สูงสุดในรอบ 12 เดือน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 4.12 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมปีนี้ร้อยละ 7.35 เพราะผลิตเพื่อส่งออกถึง 90,112 คัน มีสัดส่วนร้อยละ 54.50 ของยอดผลิตรถยนต์ และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วร้อยละ 17.15
จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,531,337 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 19.26
รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 56,063 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 15.44
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 549,613 คัน เท่ากับร้อยละ 35.89 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 12.56
รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 0 คัน รวมเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 29 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 81.85
รถยนต์บรรทุก เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 109,290 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 3.00 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 981,695 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 23.41
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 105,197 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 1.98 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 949,540 คัน เท่ากับร้อยละ 62.01 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 22.50 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 239,522 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 2.02
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 595,198 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 31.82
• รถกระบะ PPV 114,820 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 29.25

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 4,093 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 38.37 รวมเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 32,155 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 57.89

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 90,112 คัน เท่ากับร้อยละ 54.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 17.15 ส่วนเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 878,938 คัน เท่ากับร้อยละ 57.40 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 34.85
รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตเพื่อการส่งออก 19,574 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 21.63 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 259,651 คัน เท่ากับร้อยละ 47.24 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 20.51
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2564 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 70,538 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 35.80 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 619,287 คัน เท่ากับร้อยละ 65.22 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 41.93 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 74,703 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 43.14
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 475,674 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 44.66
• รถกระบะ PPV 68,910 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 24.58

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 75,241 คัน เท่ากับร้อยละ 45.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 21.24 และเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 652,399 คัน เท่ากับ ร้อยละ 42.60 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 3.19
รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 36,489 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 11.69 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ 289,926 คัน เท่ากับร้อยละ 52.76 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2564 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 34,659 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 32.32 และตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 330,253 คัน เท่ากับร้อยละ 34.78 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 2.52 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 164,819 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 9.73
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 119,245 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 2.58
• รถกระบะ PPV 45,910 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 36.93

รถจักรยานยนต์
เดือนพฤศจิกายน 2564 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 231,632 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 8.23 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 188,493 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 7.36 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 43,139 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 12.22
ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,092,051 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 15.01 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,612,831 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10.75 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 479,220 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 32.11

ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 71,716 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 3.2 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 11.25 สูงสุดในรอบแปดเดือนเพราะประชาชนเชื่อมั่นรายได้ในอนาคตมากขึ้นจากการผ่อนคลายการล็อกดาวน์เพิ่มขี้นเรื่อย ๆ การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นคนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ เราเที่ยวด้วยกันเป็นต้น รวมถึงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าสำคัญที่เติบโต ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 144,648 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 20.50 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 26.57
ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 รถยนต์มียอดขาย 668,520 คัน ลดลงจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.8 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,461,138 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 4.90

การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป
เดือนพฤศจิกายน 2564 ส่งออกได้ 98,829 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 32.60 และ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 21.15 มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 57,737.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 35.30 สูงสุดในรอบแปดเดือน ส่งออกเพิ่มขึ้นทุกตลาดเพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะที่ส่งออกไปกว่าร้อยประเทศ จึงส่งออกได้เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนอกจากรถยนต์สำเร็จรูปแล้ว เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ก็ส่งออกเพิ่มขึ้นตามการผลิตรถยนต์ที่เติบโตดังต่อไปนี้

• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 4,516.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 51.85
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 16,362.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 9.36
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,853.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 7.48
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 80,470.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 29.09

เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 857,887 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 28.55 มีมูลค่าการส่งออก 500,159.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 34.56 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 37,338.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 72.30
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 184,451.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 49.97
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 22,268.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 27.14%
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 744,216.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 39.40

รถจักรยานยนต์
เดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวนส่งออก 81,029 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 20.47 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 2.67 โดยมีมูลค่า 5,798.69 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 2.84

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 231.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 112.81
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 212.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 82.72

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,242.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 0.80

เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 880,289 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 35.70 โดยมีมูลค่า 70,356.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 32.64

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,210.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 111.13
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,979.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 77.24

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 74,546.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 35.03

เดือนพฤศจิกายน 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 86,713.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 26.53

เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 818,762.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 38.99

**———————————————————**

🚘รวมข่าวยอดผลิตรถยนต์ พ.ย. 64 ทางออนไลน์

ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ย.ทำสถิติสูงสุดในรอบ 12 เดือนส่งออกพุ่ง
https://www.thaipost.net/economy-news/49814/

ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถยนต์ พ.ย.64 กว่า 1.6 แสนคัน สูงสุดในรอบ 12 เดือน
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000126017

ส.อ.ท. เผย เดือนพฤศจิกายน 2564 ยอดผลิตรถยนต์ 165,353 คัน
https://www.hooninside.com/news-feed/239448/view/

ลุ้นโอไมครอน-วิกฤตชิป เขย่าอุตฯรถยนต์ไทยปี’65 รุ่ง-ร่วง
https://www.matichon.co.th/economy/news_3097632

Brighter outlook helps car producers
https://www.bangkokpost.com/business/2235763/brighter-outlook-helps-car-producers

Domestic car manufacturing is expected to exceed its target of 1.6 million units this year
https://www.facebook.com/133643127712/posts/10159706946917713

ยอดส่งออกรถยนต์ พ.ย.โต 32.60% จับตาโอไมครอน-ชิปในการผลิตขาดแคลนจุดเสี่ยงปี 65
https://siamrath.co.th/n/307615

ส.อ.ท. เพิ่มเป้ายอดผลิตรถปีนี้แตะ 1.68-1.69 ล้านคัน หลังพ.ย. ทุบสถิติในรอบ 12
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6794140

ยอดผลิตรถยนต์ พ.ย. 64 นิวไฮ เกาะติดโอไมครอน-ชิปยังขาดแคลน
https://www.prachachat.net/economy/news-825899

สัญญาณดี! ยอดผลิตรถยนต์สูงสุดในรอบปี จี้รัฐหนุนรถ EV แค่ภาษี 0% คงไม่พอ
https://www.dailynews.co.th/news/592493/

ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 32.60% จากปีก่อน
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000125916

อุตฯยานยนต์ฟื้นแล้ว ลุยเป้าผลิตปี’65 แตะ1.8 ล้านคัน
https://www.posttoday.com/economy/news/671164

ส.อ.ท.โชว์ยอดผลิตรถยนต์พ.ย.สูงสุดรอบ12เดือนส่งออกโตยิ้มรับปีนี้ทะลุเป้า1.6ล้านคัน
https://mgronline.com/business/detail/9640000125900

ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรนยนต์ปีนี้ตามเป้า ส่งออกเกิน 8.5 แสนคัน แตะ 1 ล้านล้านบาท
https://www.bangkokbiznews.com/news/978448

“ส.อ.ท.” เผยยอดส่งออกรถยนต์พ.ย.โต 33% นิวไฮรอบ 8 เดือน
https://www.kaohoon.com/news/502748

“ส.อ.ท.” เผยยอดส่งออกรถยนต์พ.ย.โต 33% นิวไฮรอบ 8 เดือน
https://www.facebook.com/129675087064567/posts/5092610564104303

Domestic car sales drop 3.2% y/y in November
https://www.bangkokpost.com/business/2235515/domestic-car-sales-drop-3-2-y-y-in-november

Thailand’s auto industry exceeds its 2021 export target, revenue may hit THB1 trillion: FTI
https://www.nationthailand.com/business/40010245

Federation of Thai Industries (FTI) reported that as of the end of November, Thailand had exported 857,887 cars, up 28.55 per cent year on year and exceeding its year’s estimated target of 850,000 cars.
https://www.facebook.com/147232991936/posts/10158369620826937

คลังดันศก.สู้โควิด ไม่หวั่น’โอมิครอน’ป่วน
https://www.naewna.com/business/623717

รวบรวมโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.