วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ส.อ.ท. นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. และนางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Conference โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ อาทิ ปลัด รองปลัด อธิบดี และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีการหารือประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกของไทย ปี 2565 และการคาดการณ์การค้าชายแดน ปี 2565 2) สรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าตามประเด็นข้อเสนอจากการประชุม กรอ.พาณิชย์ ครั้งที่ผ่านมา และ 3) การรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าและข้อเสนอแนะใหม่จากภาคเอกชน

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าและข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยผลักดัน ดังนี้ 1. ผลกระทบจากการประกาศมาตรฐานสินค้าเคมีภัณฑ์ของอินเดีย และ 2. คาร์บอนเครดิต และ ผลกระทบและแรงกดดันของ Climate Change ต่อการส่งออกไทย โดยได้นำเสนอการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และข้อเสนอแนะ อาทิ สนับสนุนข้อมูล CBAM, BCA และอื่นๆ , ส่งเสริมไฟฟ้าเสรีจากพลังงานสะอาดเพื่อนำไปสู่ RE100, ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด, และส่งเสริมการเข้าถึง COP26 ที่เน้น Grant มากกว่า Loan เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำ Mini FTA กับเมืองในประเทศต่างๆ อาทิ เมืองเซี่ยงไฮ้ (สาธารณรัฐประชาชนจีน), เมืองวากายาม่า และเมืองเกียวโต (ประเทศญี่ปุ่น), เมืองอาบูจา (สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย), และเมืองโจฮันเนสเบิร์ก (สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) เป็นต้น

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการค้าของไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป