วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. และรองประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) คุณเอกชัยฯ ดร.ณรัณ กรรมการสายงานฯ และ ดร.วิรัช ฯ เลขาฯ สายงาน เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับในปี 2565 สมอ. และ ส.อ.ท. มีแนวทางร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนงานมาตรฐาน ทั้งการผลักดันภารกิจองค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDO) ขยายจาก15 สาขา ในปี 2564 / การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ และการสร้างความร่วมมือเพื่อลดปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ยกระดับคุณภาพสินค้า ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ตามข้อตกลง RCEP ซึ่งมีผลตั้ง 1 ม.ค. ปีนี้ เป็นต้นไป และ CPTPP หากพิจารณาเข้าร่วม

นอกจากนี้ สมอ. มีแนวทางสำคัญ ในการดำเนินภารกิจ อาทิ การนำระบบ Artificial Intelligence มาพัฒนาระบบงานมาตรฐาน การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าสู่ มอก.เอส และการรวบรวมและการผลักดันการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ