💉 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รจภ.) ประกาศแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจาก รจภ. กำหนดวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
📅 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้

ตามที่ ท่านได้รับจัดสรรวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แต่ท่านยังมิได้กำหนดวันรับมอบและเข้ารับบริการวัคซีนนั้น เนื่องด้วยระยะเวลาที่ท่านได้รับจัดสรรวัคซีนได้ล่วงเลยมานานแล้ว ประกอบกับวัคซีนตัวเลือกที่ท่านได้รับจัดสรรไป มีระยะเวลาในการเก็บรักษาอย่างจำกัด ซึ่งหากปล่อยล่วงเลยไปจะทำให้วัคซีนหมดอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอาหารและยากำหนดและประชาชนส่วนรวมสูญเสียโอกาสในการเข้ารับบริการวัคซีนได้
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงขอแจ้งให้องค์กร นิติบุคคล ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปแล้วและยังมิได้กำหนดวันรับมอบหรือกำหนดวันเข้ารับบริการวัคซีน ให้ดำเนินการยื่นความประสงค์ในการเข้ารับบริการวัคซีนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วท่านยังมิได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขจัดสรรวัคซีนที่อ้างถึงในการนำวัคซีนที่ท่านได้รับจัดสรรไปแล้วไปให้บริการแก่ประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

ประชาสัมพันธ์โดย สายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย