วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Elite) รุ่นที่ 8 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทย” พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ และนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีนายกรกฤช จุฬางกูร รองประธาน ส.อ.ท. และประธานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 158 คน จัดขึ้น ณ ห้อง Ballroom โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภัย โดยมีการคัดกรองบริเวณทางเข้างาน ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ผ่านการตรวจ ATK ครบ 100%