วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจิรพันธุ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนักศึกษา วปอ. 64 ร่วมการถกแถลงเกณฑ์อายุที่เหมาะสมของ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ ห้อง 121 122 และ 231 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยรองประธาน ส.อ.ท. และนักศึกษา วปอ. 64 อยู่กลุ่มที่ 3 นักธุรกิจภาคเอกชน

ทั้งนี้ สภา วปอ. มีอํานาจและหน้าที่ในการกําหนด จํานวน คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตรตลอดจนให้ความเห็นชอบในตัวบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษา โดยปัจจุบันผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีเกณฑ์อายุที่ลดลงและไม่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษา ในหลักสูตร วปอ.ฯ ได้ จึงจัดให้มีการถกแถลงขึ้น เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อทําให้การเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคง ระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด