วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล จัดอบรม In-house Training หลักสูตรอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตรในหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าอบรมในทุกส่วนงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ท่าน ณ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 และ สามารถนำมาตรฐานสากล GS1 ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการนำสัญลักษณ์บาร์โค้ดมาตรฐานสากลไปบ่งชี้สินค้าทำให้บริหารจัดการสินค้าและข้อมูลสินค้าเพื่อการสื่อสารระหว่างคู่ค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ซึ่งหลักสูตรอบรมดังกล่าวนี้ได้มีการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯ อีกด้วย

👇สอบถามบริการ In-house Training ได้ที่
‍🙋‍ฝ่าย Training
📞 02-345-1195
📧training@gs1thailand.org
🌐www.gs1th.org