วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยมีนายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์)

การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 พร้อมคำสั่งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ (1) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน (3) ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (4) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 กรณีเพื่อพิจารณา ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

👉 เอกสารประชุม : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1fzKz7SHAJjOfUUYabzAVy7GT66yL9qTp