วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญร่วมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสของประเทศไทยกับการได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม” โดยเสวนาร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้งาน “THAILAND FUTURE SMART & SUSTAINABLE MOBILITY ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ชีวิตคนไทยจะดีขึ้นอย่างไรบนแผนคมนาคม” ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
สำหรับในช่วงการเสวนา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงเรื่อง ระบบคมนาคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาคเอกชนเห็นว่าการคมนาคมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ ภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก หากส่งของได้ตรงเวลา ใช้เวลาสั้นลง และไม่ต้องเก็บสินค้าในคลังจำนวนมาก ก็จะช่วยลดต้นทุนและสามารถแข่งขันได้ สิ่งที่สำคัญที่เอกชนอยากฝากภาครัฐ คือ เรื่องของราคาค่าขนส่งให้ลดลง ตลอดจนสนับสนุนการนำรถ EV เข้ามาใช้ในภาคโลจิสติกส์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเชีย ทั้งนี้ คาดหวังว่าจะเกิดการใช้งานโครงการต่างๆ ได้รวดเร็วที่สุด
สามารถติดตามรับชมการเสวนาย้อนหลัง ได้ที่ Facebook Thairath, Thairath TV และ YouTube Thairath Online