วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานแรงงาน นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส.อ.ท. ร่วมหารือความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด กับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ณ ห้อง 1013 ชั้น 10 ส.อ.ท.

โดยเสนอที่ประชุมเสนอให้กระทรวงแรงงานผลักดันแก้ปัญหาการนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้มีความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน

#สายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม