วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และนายกรด โรจนเสถียร กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว “ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายองค์กรเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข” ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทรัพยากรบุคคล การปลอดโรคในสถานประกอบการ และขอเสนอให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสำหรับกิจกรรมที่สถานประกอบการมีการส่งเสริมด้านสุขภาพ เพื่อเป็นแรงงานจูงใจให้สถานประกอบการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ