วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายพากร วังศิราบัตร กรรมการบริหาร ส.อ.ท. และนางสาวสุกัญญา ใจชื่น กรรมการงานแรงงาน ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 5-01 ชั้น 5 กระทรวงยุติธรรม

สำหรับความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเรื่องสิทธิมนุษยชน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในสถานที่ตั้งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดที่มีความพร้อม
3) สนับสนุนให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง
4) เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสิทธิมนุษยชน