วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานอาเซียนและโลจิสติกส์ พร้อมด้วย กรรมการงานอาเซียนและโลจิสติกส์ (นายธงชัย วณิชวิกรม และนายธนวัฒน์ จิตบันเทิงพันธ์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทย ต่อกรณีการเปิดให้บริการของรถไฟจีน – ลาว ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา

โดยมีรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง (นายจักรพันธ์ พรนิมิตร) และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (นายเกียรติ สิทธีอมร) เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งกรณีสินค้าจากประเทศจีนที่ส่งมากับทางรถไฟจีน- ลาว และเข้ามายังประเทศไทย อาทิ สินค้าผัก สินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น รวมถึงปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ขณะนี้ได้เกิดขึ้นกับการที่สินค้าผลไม้ไทยยังไม่สามารถที่จะส่งออกไปจีนผ่านทางรถไฟลาว-จีนได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมการประชุมได้รับทราบข้อมูลที่จะนำไปดำเนินการต่อไป

โดย ส.อ.ท. ได้ร่วมนำเสนอประเด็นต่อคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้
1)การให้ความสำคัญด้านกระบวนการและเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่จะเข้ามาไทยทางด่านหนองคายมากขึ้น อาทิ สินค้าประเภทเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่จะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

2)การให้ความสำคัญของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดให้ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการจัดการซากฯ เข้ากองทุนการจัดการซากฯ โดยขอให้มีการวางหลักเกณฑ์กับสินค้าที่จะนำเข้ามาทางรถไฟลาว-จีนเช่นกัน

3)การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในกระบวนการส่งออกสินค้าจากไทยที่จะผ่านด่านหนองคายเข้าไปยัง สปป.ลาว เพื่อส่งออกไปจีนโดยทางรถไฟลาว-จีน รวมถึงพื้นที่รองรับรถขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์

4)ความไม่ชัดเจนเรื่องอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟลาว-จีน ที่ปัจจุบันยังคงมีราคาสูงและมีความไมแน่นอนโดยมีข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากการอุดหนุนราคาค่าขนส่งของจีน