เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จัดสัมมนาแนะนำหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME/Startups เข้าสู่ตลาดทุน “Incubation Program” และ “Acceleration “Program” ซึ่งเป็น 2 หลักสูตรสำคัญที่จะเป็นบันไดสู่การระดมทุนในตลาดทุน “LiVE Exchange” โดยมีบริษัทสนใจเข้ารับฟังกว่า 150 บริษัท ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาให้แง่คิด มุมมอง ในการระดมทุนผ่านตลาดทุนสำหรับ SMEs อาทิ นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธาน ส.อ.ท., ดร.องอาจ กิตติคุณชัย, นายสราวุฒิ สินสำเนา, นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. รวมถึงนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้บริหาร KPMG ประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร Incubation Program เป็นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs/Startups ที่มีความสนใจที่จะขยายธุรกิจและต้องการระดมทุนเข้าใจแนวทางและขั้นตอนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมทุน โดยสามารถประเมินความพร้อมในการขยายธุรกิจและระดมทุน ก่อนการเข้าร่วม Acceleration Program ต่อไป เป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน เรียนผ่านระบบออนไลน์ อบรมระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565 สำหรับรุ่นที่ 1 รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 100 บริษัทเท่านั้น

ส่วนหลักสูตร Acceleration Program เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEs/Startups เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ บัญชี การเงิน ภาษี กฎหมาย ระบบงาน ความเสี่ยงทางธุรกิจและการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจและสามารถระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น การระดมทุนผ่านตลาดทุน (LiVE Exchange, MAI, SET) การร่วมลงทุนโดย Strategic Partner เช่น VC CVC การควบกิจการ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาว ใช้เวลาเรียน 3 เดือน พร้อมติดตามประเมินผลต่อเนื่องอีก 2 เดือน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Incubation Program มาก่อนเพื่อประเมินความพร้อม

ทั้งนี้ 3 หน่วยงาน ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนา SMEs และ Startups ให้เกิดสภาพคล่องในการลงทุน มีทางเลือกในการบริหารจัดการเงินลงทุน และเติบโตไปอย่างยั่งยืน และขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าอบรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ส.อ.ท. หมายเลข 1453 หรือสอบถามที่สถาบัน SMI โทรศัพท์ 02-345-1118, 02-345-1188, 02-345-1093