วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธาน ส.อ.ท. และนายพรชัย พูลสุขสมบัติ รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Ms. Orna Sagiv, Ambassador (Designate) of Israel to Thailand และคณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมฯ

จากการหารือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ Bio Circular Green Economy (BCG Economy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐด้วย ผ่านหลายโครงการ อาทิ โครงการ 2 ล้านไร่ และโครงการ Smart Agriculture Industry (SAI) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอิสราเอลที่เน้นการพัฒนาภาคการเกษตรผ่านการสร้างนวัตกรรม

ในปัจจุบันไทยและหลายประเทศพบกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมฯ ต้องเปลี่ยนแปลงบริบทเป็น service organization เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดภายหลังการแพร่ระบาด ผ่าน FTI Services ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การตลาด การเงิน การจัดอบรมผ่าน FTI Academy การส่งเสริมด้านนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการสร้างความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future) อุตสาหกรรมการเกษตร และการสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Start Up) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ของทั้งสองประเทศต่อไป