วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานรับประทานอาหารค่ำ จัดโดยประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย Mr. Thomas SANCHEZ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย H.E. Mr. Thierry MATHOU อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ฝรั่งเศส Mr. Hubert COLARIS อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สหภาพยุโรป Mr. Petros SOURMELIS และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าร่วมภายในงาน ณ โรงแรม VIE Hotel Bangkok

จากการหารือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะศูนย์รวมภาคอุตสาหกรรมไทยได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเน้นย้ำถึงการให้ความช่วยเหลือหน่วยธุรกิจในทุกระดับโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของกฎระเบียบบางประการในการเข้าสู่ประเทศไทย (Test and Go) ให้มีความสะดวกและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย พร้อมทั้งเชิญชวนนักลงทุนของฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนใน EEC เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของไทยและฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนานในทุกระดับ โดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนต่อทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นต่อไป