วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ พร้อมด้วย ดร. ดารัตน์ วิภาตะกลัศ นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ อ.เมือง จังหวัดแพร่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ และเป็นส่วนหนึ่งในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก เป็นคลินิกช่วยเหลือและให้บริการดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแพร่ให้ก้าวไปสู่สากล

สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ที่ 53/7 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000