วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค ณ ห้องนครา แอทไนน์ ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ โดยมี นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ กล่าวมอบนโยบายและเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสามัญ สภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ Hall 1-2 ชั้น 7 ICONSIAM

นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย แนะนำสิทธิประโยชน์สมาชิก ส.อ.ท. เพื่อช่วยส่งเสริมการเพิ่มสมาชิก ส.อ.ท. นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย แจ้งโครงการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ทั้งนี้ นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานสภาอุตสาห​กรรมจังหวัดแพร่ นำทีมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 17 จังหวัดอย่างอบอุ่น และได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทสมาชิก พร้อมนั่งรถรางเยี่ยมชมวัดดัง สถานที่สำคัญของเมืองแพร่ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ โดยมีคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ 17 จังหวัดรับประทาน​อาหารค่ำร่วมกัน

สำหรับแผนงานสำคัญของสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food Valley
2. การจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม “FTI Expo 2022” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
3.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
– โครงการนิคมเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์
3.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
– โครงการนวัตกรรมอาหารปลอดภัย
– โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์
3.3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
– การจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพ bio hub ด้านอ้อย