วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน ส.อ.ท. ประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์)

👉 การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ ก.บ.ภ. ได้รับทราบการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ก.น.จ. การแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.บ.ภ. และการพัฒนาการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ : ตัวอย่างความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) พิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570
2) พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) พิจารณาข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4) พิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5) พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
6) พิจารณาการปรับองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค