วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ABAC 2022 และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ 1 (SOM1) โดยได้รายงานผลการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2022” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 Resorts World Sentosa Convention Center ประเทศสิงคโปร์ ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ

โดยประธาน ABAC ได้รายงานแผนการดำเนินงานของ ABAC ที่ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “Embrace Engage Enable” Group และครอบคลุมประเด็นอาทิ การกำหนดเป้าหมายสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก FTAAP โดยต้องคำนึงถึงประเด็นด้าน ความยืดหยุ่น (Resilience) ความยั่งยืน (Sustainability) และความครอบคลุม (Inclusion) ที่ได้เรียนรู้มาจากการระบาดของ COVID

ทั้งนี้ ABAC ต้องการเห็นองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) มีความเข้มแข็งและมีบทบาทที่มากขึ้น ในส่วนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จะเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Recovery) ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ๆ นอกจากนี้ ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจยังต่องเร่งส่งเสริมระบบดิจิตอลสำหรับ MSME และแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนสำหรับ MSMEs