นายกฤษณ์ เชาว์บวร ประธานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เเละนายอภิชาติ เตชะภัทรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นผู้เเทนสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้ตามแนวทางความร่วมมือแผนงาน IMT-GT ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวริยา ภิสัชเพ็ญ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ CIMT ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐส่วนกลาง-ภูมิภาค เเละภาคเอกชน เข้าร่วมกว่า 100 คน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้ตามแนวทางความร่วมมือแผนงาน IMT-GT มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เพื่อระดมความเห็นเเละวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคใต้เเละภาคใต้ชายเเดน
2. เพื่อวิเคราะห์ SWOT ประเมินศักยภาพจังหวัดภาคใต้เเละภาคใต้ชายเเดน
3. เพื่อวางเเนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเเผนงานเเละโครงการของจังหวัดภาคใต้เเละภาคใต้ชายเเดน ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ IMT_GT เเละเเผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี 2565-2569 (IB 2022-2026)
4. เสริมสร้างความร่วมมือ เเละสร้างเครือข่ายในการประสานงานร่วมกันระหว่างภาครัฐเเละภาคเอกชน ในการเร่งรัดเเละผลักดันการขับเคลื่อนเชื่อมโยงเเผนงานกับ IMT-GT อย่างเป็นรูปธรรม

📥 สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1DfA-RMI8D0t1Ksm7XFatX6sp_0opjWYf