เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมวงเสวนาในหัวข้อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในงาน New Opportunities for the United States-Kingdom of Thailand Alliance in the Indo-Pacific Run-of-Show จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ East-West Center ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหรัฐฯ ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการต่อยอดความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันไทย และสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในบริบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกันในหลายมิติในระดับนานาชาติ ซึ่งไทยได้จัดทำ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติด้วย

BCG Model ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับบริบทและภูมิศาสตร์ของไทย เนื่องจากเป็นสังคมเกษตรกรรมและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้ไทยต้องเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในไทย เช่น อุตสาหกรรมอาหารเสริม เครื่องสำอาง และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ทั้งนี้ ในมุมมองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าจะสามารถสร้างความร่วมมือกันใน 4 สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบาย BCG ได้แก่ ชีวเคมีและพลาสติกชีวภาพ การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV) การสร้างระบบซื้อขายคาร์บอนในไทย และการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจใหม่ (กัญชงและกัญชา) ในภาคอุตสาหกรรม