วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้แทนสำรองสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “จับประเด็นประชาสัมพันธ์ ไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022” จัดขึ้นโดย กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากกระทรวงการต่างประเทศ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนายกวี จงกิจถาวร นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนอาวุโส ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย สำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการเป็นเจ้าภาพ APEC/ABAC 2022 ให้สื่อมวลชน กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ สามารถนำมุมมองความรู้ ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ต่อแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักต่อการเป็นเจ้าภาพดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ในการเสวนาทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอธีมและประเด็นที่ต้องการผลักดันในปี 2022 โดยเน้นถึงประโยชน์ที่คาดหวังในระยะสั้น ทั้งการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งในการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ ผ่านการทำฐานข้อมูลรวมมาตรการเดินทางข้ามแดน ขยายการใช้งานของบัตรนักธุรกิจ APEC, การอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจ MSMEs อีกทั้งยังเปิดโอกาสของการลงทุนจากต่างประเทศ ที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่ต่อไป, และด้านความยั่งยืน ในประเด็น carbon credit และ future food ซึ่งอาจเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประชาชน ทั้งนี้ยังเน้นย้ำถึงความต้องการที่จะลดช่องว่างทางข้อมูล เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดต่อ สื่อสารและเข้าถึงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่กล่าวข้างต้นได้อย่างสูงสุด