16 มี.ค.65 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมกล่าวในงาน Investors Meet ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยมี H.E. Mrs. Suchitra Durai, Ambassador of India to Thailand และนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกล่าวในงาน ณ ห้อง Ballroom B ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทย-อินเดีย ที่มีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันในหลายมิติ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ ผ่านความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยและอินเดียภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมองว่าไทย-อินเดีย ควรปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่เดิม ให้มีความทันสมัย และทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

 

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังมีมุมมองต่อความร่วมมือกันในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ BCG Model ซึ่งถือเป็นแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับบริบทและภูมิศาสตร์ของไทย และคาดว่าจะสามารถสร้างความร่วมมือกันได้ 3 สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบาย BCG ได้แก่ สาขาการผลิตอาหารทะเลแปรรูป เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาการผลิตถึงระดับ Zero-Waste ซึ่งไทยและอินเดียสามารถร่วมลงทุนกันได้ การสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิตซึ่งสามารถพัฒนาให้ทั้ง 2 ประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มร่วมกัน และการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจใหม่ (กัญชงและกัญชา) ในภาคอุตสาหกรรม