วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ – กรรมการบริหาร/รองเลขาธิการ ส.อ.ท. สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุญ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. สายงานสมาชิกสัมพันธ์ นางสาวอรวรรณ ศิริวราสันติ์ รองประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ นายมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมหารือกับสภากาชาดไทย นำโดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางสาวมยุรี เพ็ชรพนมพร ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ณ ห้อง PPT Group ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยในการประชุมหารือนี้ ทางสภากาชาดได้เสนอวัคซีนให้กับแรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานที่มีปัญหาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย รวมถึงครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน โดยผ่านกลไลสมาชิกของทาง ส.อ.ท. จำนวน 13,000 บริษัท