วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) พร้อมด้วย นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับ นายเธียรชัย ณ นคร ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อหารือถึงข้อเสนอ กกร. ที่ได้ยื่นขอให้ภาครัฐพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปก่อน เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ได้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ก่อน และจะได้มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายลูกที่จะออกมาในอนาคต รวมทั้งเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของไทยด้วย ณ ห้องประชุม 802 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

ซึ่งนายเธียรชัย ณ นคร ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับข้อเสนอของ กกร. ไปพิจารณาและได้เชิญให้ผู้แทน กกร. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคมนี้ เพื่อชี้แจงถึงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อคณะกรรมการฯ