วันพ​ุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน The Big Issue 2022: ฝ่าไฟสงครามรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ ในหัวข้อ ทางออกทางรอดธุรกิจไทยหลังไฟสงคราม ซึ่งจัดโดยฐานเศรษฐกิจออนไลน์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้มุมมองด้านเศรษฐกิจภาพรวมที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์วิกฤต รัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบ และราคาพลังงาน ถือเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าต่างๆ ทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบกับค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจในอนาคต

โดยผู้ประกอบการไทยควรเล็งเห็นถึงโอกาสในการพลิกวิกฤต และให้ความสำคัญกับการผลิตภาคเกษตรแบบชีวภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารเป็นกลไกสำคัญในการแสวงหาโอกาสจากวิกฤต รัสเซีย-ยูเครน เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ในภูมิภาคยุโรป ซึ่งภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมอาหารที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงผ่านนวัตกรรม ให้ไทยกลายเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในลำดับต้นของโลก และสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและไทย โดยเน้นความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทาน (supply chain security) ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากจากสถานการณ์ปัจจุบัน และถือเป็นความมั่นคงของชาติอีกด้านหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความมั่นคงด้านอาหาร (food security) และความมั่นคงด้านพลังงาน (energy security)

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มองว่าทางรอดของธุรกิจไทย ควรมีการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในการจัดทำ Ease of doing การจัดทำกิโยตินด้านกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น Bio Economy เป็นต้น และไทยต้องมีความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจชีวภาพให้ได้ เพื่อเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป