วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวัน ตัน ประธานกลุ่มจังหวัดอันดามัน นำทีมคณะกรรมการ กกร.กลุ่มอันดามัน เข้าร่วมการประชุม กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
เพื่อติดตามความคืบหน้าเเละเตรียมประเด็นข้อเสนอต่อที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามัน ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ณ จังหวัดระนอง

✅โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทย และอันดามัน (Land bridge)
2. ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ภายใต้ยุทธศาสตร์ “กระบี่เมืองแพะ”
3. ผลักดันการพัฒนาท่าเรือต้นทาง (Home port) จังหวัดภูเก็ต เพื่อการรองรับเรือสำราญขนาดเล็ก (Small Luxury cruise) เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนภายในเดือนตุลาคม 2565
4. โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงและอุตสาหกรรมอื่นๆ จังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
5. การเสนอมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ไม่ต้องแสดงผลฉีดวัคซีน และไม่ต้องแสดงผลตรวจ ATK สำหรับบุคคลทั่วไปที่เดินทางภายในประเทศ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ยังคงยึดตามประกาศของ ศบค.
6. ทบทวนการเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7. เเจ้งกำหนดการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ณ จังหวัดระนอง