วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล” โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์, รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส, อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ และ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. ได้กล่าวภายในงานว่า ส.อ.ท. พร้อมผลักดันและส่งเสริมการนำใบรับรองแพทย์ดิจิทัลไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการทำงานและบริหารบุคคลในสถานประกอบการให้มีความทันสมัย ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ง่ายต่อการตรวจสอบ ลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงาน นับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้สถานประกอบการปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกดิจิทัล รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต และเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่ Big Data ของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ที่จะมีส่วนช่วยภาครัฐในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขในเชิงรุก และทำให้กลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สามารถผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

“ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล” สามารถใช้งานผ่านหมอพร้อมได้ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน รวมถึงดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลไปใช้งานได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website: https://mohpromt.moph.go.th

#สายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม