วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ (ส.อ.ท.)​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผ่านระบบ Video Conference

ที่ประชุมมีการหารือประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) สถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกของไทย
2) สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
3) รายงานความคืบหน้าเรื่องคงค้างจากการประชุม กรอ.พาณิชย์ ครั้งที่ผ่านมา
4) พิจารณาประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าและข้อเสนอแนะใหม่จากภาคเอกชน

โดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าและข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์ให้ผลักดัน ดังนี้
1. ปัญหาการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนผ่านด่านทางบก โดยเสนอให้เร่งเจรจากับรัฐบาลกลางจีน ให้เปิดด่านสถานีรถไฟบ่อหาน เพื่อรองรับสินค้าผลไม้ไทยให้ทันในเดือนเมษายน 2565 นี้ และให้มีการเจรจาทั้ง 2 ฝ่าย (จีน-เวียดนาม) เพื่อขยายเวลาเปิดด่านระหว่างกัน ได้แก่ ด่านโหย่วอี้กวน และด่านตงซิง ขยายเวลาเป็น 24 ชม. และเพิ่มช่องทาง Green lane ในการตรวจสินค้าผลไม้ พร้อมทั้งให้จีน พิจารณาเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรและการตรวจโรค และการส่งผลไม้ในเส้นทาง R3A ให้มีการพิจารณาเพิ่มจำนวนรถบรรทุกให้ผ่านด่านบ่อหานให้มากขึ้น
2. การออกกฎระเบียบใหม่ของอียิปต์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทย โดยเสนอขอให้เพิ่มช่องทางติดต่อให้ผู้ประกอบการไทย สามารถสอบถามเกี่ยวกับกฎระเบียบที่อียิปต์ที่ประกาศออกมา นอกเหนือจากการสอบถามโดยตรงไปที่ สคต. ณ กรุงไคโร เช่น การจัดตั้ง Call Center ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ที่จะสามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกฎระเบียบนั้นๆ ได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ส.อ.ท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการค้าของไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ (ค่าระวางเรือ การขาดแคลนตู้ส่งสินค้า) การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร (ผลไม้) จากไทยไปจีน และการสนับสนุนการจัดทำ Mini FTA กับเมืองในประเทศต่างๆ เป็นต้น