วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ร่วมเสวนางาน SMC Spotlight ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ อุตสาหกรรมไทย จะปรับตัวให้รอดอย่างไร ในวิกฤตสงคราม โดยมี รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมผลิตยั่งยืน (SMC) กล่าวเปิดงานเสวนา
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์

ในการเสวนา มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการปรับตัวในสถานการณ์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซีย และยูเครน รวมถึงปัญหาด้านราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยควรมีแนวทางในการปรับตัว เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น การหาแหล่งวัตถุดิบ, ตลาดทุน หรือสินค้าจากประเทศอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาสินค้า หรือวัตถุดิบจากประเทศรัสเซียและยูเครน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็ก และรายใหญ่ เพิ่มโอกาสในการผลิต ลดต้นทุน และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ด้วย Industry transformation, S – Curve โดยให้แต่ละอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นดิจิทัล และ IoT มากยิ่งขึ้น และผลักดันให้แรงงานไทยควรมีการ Upskill และ Reskill เนื่องจากบุคลากรหรือแรงงานเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งสนับสนุนให้นำนวัตกรรม หุ่นยนต์ มาใช้ทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน รวมถึงควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก หรือ SME ด้วยการหาตลาดใหม่ๆ ให้กับ SME เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการค้า และดำเนินธุรกิจ สนับสนุนในการฟื้นตัวและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก และภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

#สายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม