วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ (ส.อ.ท.)​ เข้าร่วมประกาศ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยร่วมเป็น 1 ใน 25 พันธมิตร ประกาศเป้าหมายใหม่ ในการลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 ภายในปี 2566 เพื่อมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งได้ประกาศในการประชุม COP 26 ให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

สำหรับการประกาศ ‘MISSION 2023’ นี้ TCMA ได้ทำงานไปพร้อมกับหลายหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน โดยการสนับสนุนของ 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้สำเร็จ ทั้งด้านการปรับปรุงมาตรฐานด้านการก่อสร้างของหน่วยงาน ด้านการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการใช้งาน ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ และด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์