วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 16 ในเดือนมีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “โพล ส.อ.ท. หนุนทบทวนปรับขึ้นค่า Ft” จากสมาชิก ส.อ.ท. จำนวน 460 บริษัท พบว่า จากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตลอดจน วิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่สงครามยังคงยืดเยื้อ ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นและส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยังคงกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ เช่น การทบทวนการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (Float time: Ft) ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิต ส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ผลักดันระบบการจ่ายค่าแรงตามทักษะ (Pay by Skill) สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นต้น

การสำรวจ FTI Poll ครั้งนี้ เป็นการสำรวจความเห็นจากสมาชิก ส.อ.ท. ที่เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยสอบถามสมาชิกเกี่ยวกับข้อเสนอที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการใน 5 เรื่อง ซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 460 ท่าน ครอบคลุมผู้ประกอบการจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 16 จำนวน 5 คำถาม ดังนี้

1. ภาครัฐควรดำเนินมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจากราคาพลังงานแพงอย่างไร
อันดับที่ 1 : ทบทวนการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 68.30%
อันดับที่ 2 : ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เช่น ส่วนลดค่าไฟฟ้า 57.60%
อันดับที่ 3 : สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ์ 55.00% เพื่อการประหยัดพลังงาน
อันดับที่ 4 : เพิ่มสิทธิประโยชน์ BOI สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน 50.90% ให้สามารถยกเว้นภาษีได้ 100% ของเงินลงทุน
อันดับที่ 5 : โครงการคืนผลประหยัดไฟฟ้าที่ลดได้ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (Demand Response) 48.50%

2. ภาครัฐควรดำเนินการแก้ไขปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน และวัตถุดิบแพงอย่างไร
อันดับที่ 1 : ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิต 63.90%
อันดับที่ 2 : ปลดล๊อคเงื่อนไขและโควต้าการนำเข้าวัตถุดิบโดยเฉพาะในวัตถุดิบที่ขาดแคลน 63.00%
อันดับที่ 3 : ควบคุมและดูแลราคาสินค้าไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาเกินจริง 53.50%
อันดับที่ 4 : สนับสนุนให้ผู้ส่งออกวัตถุดิบขาดแคลนให้มาจำหน่ายภายในประเทศก่อน 46.70%
อันดับที่ 5 : สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการ 42.40% เพื่อเสริมสภาพคล่องธุรกิจ

3. ภาครัฐควรดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคด้านการส่งออกที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร
อันดับที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) 71.10% ในภูมิภาค เช่น ทางราง, ทางเรือ เป็นต้น
อันดับที่ 2 : เร่งการเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองต่างๆ ของกลุ่มสินค้าหลัก 57.60% ในระบบ National Single Window (NSW)
อันดับที่ 3 : ส่งเสริมและพาผู้ประกอบการออกไปเปิดตลาดที่ไทยมีศักยภาพ 57.20%
อันดับที่ 4 : ผลักดันการเปิดด่านชายแดนที่ถูกปิดช่วงโควิดและยกระดับด่านชายแดน 54.60% เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า
อันดับที่ 5 : ผลักดันการใช้เงินสกุลท้องถิ่น (Local currency) ในการค้าขายผ่านชายแดน 27.20%

4. ภาครัฐควรปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงาน และแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างไร
อันดับที่ 1 : ผลักดันระบบการจ่ายค่าแรงตามทักษะ (Pay by Skill) แทนค่าแรงขั้นต่ำ 71.10%
อันดับที่ 2 : เร่งพิจารณาเปิดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 60.00% ให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกครั้ง
อันดับที่ 3 : ขอให้ภาครัฐหารือกับรัฐบาลประเทศต้นทางในระดับรัฐมนตรีเพื่อเร่งรัดการนำเข้า 54.60% แรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU โดยเร็ว
อันดับที่ 4 : ปรับลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าแรงงานต่างด่าว เช่น ค่าตรวจ COVID-19 51.70% เปลี่ยนการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เป็นการตรวจด้วยวิธี ATK, ลดค่าสถานที่กักตัว และลดระยะเวลากักตัว เป็นต้น
อันดับที่ 5 : พิจารณาปรับขั้นตอนการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU 49.80% ให้มีความรัดกุม เพื่อป้องกันการแย่งคนงานระหว่างผู้ประกอบการ

5. ภาครัฐควรเร่งดำเนินมาตรการใดเพื่อส่งเสริมการเปิดประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจไทย
อันดับที่ 1 : สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว 64.10%
อันดับที่ 2 : ปรับกระบวนการออกใบอนุญาต Work permit เพื่ออำนวยความสะดวก 60.40% และดึงแรงงานทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ
อันดับที่ 3 : ผ่อนปรนเงื่อนไขและเพิ่มมาตรการจูงใจนักลงทุนศักยภาพให้เข้ามาลงทุน 60.20% และอาศัยในประเทศ (Long Stay)”
อันดับที่ 4 : เร่งพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Capital Gain Tax) 53.00% สำหรับธุรกิจ Start up ให้มาลงทุนในไทยมากขึ้น
อันดับที่ 5 : ยกเลิกมาตรการ Test & Go และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ 50.00%

📌 รวมข่าวออนไลน์ FTI Poll ครั้งที่ 16

สอท.จี้รัฐลดค่าไฟ ชี้น้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง
https://www.naewna.com/business/644900

โพล ส.อ.ท. หนุนทบทวนปรับขึ้นค่า Ft
https://www.hooninside.com/news-feed/251712/view/

ประเด็นร้อนเศรษฐกิจรอบวัน 31 มี.ค.65
https://siamrath.co.th/n/336144

ภาคอุตสาหกรรม เบรกรัฐขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบ รับวิกฤตเศรษฐกิจ
https://www.khaosod.co.th/economics/news_6974179

“บิ๊กธุรกิจ”จี้รัฐทบทวนปรับขึ้นค่าไฟ-เร่งดึงกิจกรรมดูดนักท่องเที่ยว
https://www.dailynews.co.th/news/913699/

โพล ส.อ.ท.ชงลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบ,ทบทวนขึ้นค่าไฟ
https://mgronline.com/news1/detail/9650000031363

FTI Poll แนะรัฐลดภาษีนำเข้า-ทบทวนขึ้นค่า Ft หนุนผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด
https://www.kaohoon.com/news/524177

ส.อ.ท. หนุน ’ทบทวน’ ขึ้นค่า Ft – ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบ
https://www.bangkokbiznews.com/business/996744

ซีอีโอโพลล์ลงความเห็น ชี้ 5 เรื่องเร่งด่วน รัฐเร่งแก้
https://www.bangkokbiznews.com/business/996789

โพลล์ส.อ.ท.ประสานเสียงห่วงราคาพลังงานพุ่งทุบศก.จี้รัฐคิดใหม่ค่าเอฟทีดันต้นทุนสินค้าแพง กระทบภาคการผลิต
https://www.facebook.com/119948869834/posts/10159986254524835

เอกชนวอนรัฐทบทวนปรับขึ้นค่า Ft
https://www.prachachat.net/economy/news-899583

กระทุ้งรัฐทบทวนขึ้นค่าเอฟที-ลดภาษีน้ำเข้าวัตถุดิบ
https://www.posttoday.com/economy/news/679513

“โพล ส.อ.ท.” จี้รัฐทบทวนขึ้นค่าไฟ-ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบรับมือวิกฤติพลังงาน-โควิด
https://www.facebook.com/135581466507019/posts/5159552857443163

โพล ส.อ.ท.” จี้รัฐทบทวนขึ้นค่าไฟ-ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบรับมือวิกฤติพลังงาน-โควิด
https://www.facebook.com/135581466507019/posts/5159546570777125

“โพล ส.อ.ท.” จี้รัฐทบทวนขึ้นค่าไฟ-ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบรับมือวิกฤติพลังงาน-โควิด
https://siamrath.co.th/n/335974

โพลส.อ.ท.หนุนรัฐทบทวนปรับขึ้นค่าไฟ-ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบรับมือวิกฤติต้นทุนพุ่ง
https://mgronline.com/business/detail/9650000031187

โพล ส.อ.ท. วอนรัฐทบทวนขึ้นค่าไฟ-ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เลิกเทสต์แอนด์โก
https://www.matichon.co.th/economy/news_3263041

โพล ส.อ.ท. วอนรัฐทบทวนขึ้นค่าไฟ เลิกเทสต์แอนด์โก
https://www.facebook.com/200355362728/posts/10162007664827729

FTI urges government to rethink planned Ft hike
https://www.facebook.com/133643127712/posts/10159899654362713

FTI urges government to rethink planned Ft hike
https://www.bangkokpost.com/business/2288482/fti-urges-government-to-rethink-planned-ft-hike

FTI Poll แนะรัฐลดภาษีนำเข้า-ทบทวนขึ้นค่า Ft หนุนผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด
https://www.facebook.com/129675087064567/posts/5430205757011447

รวบรวมโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.