วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้เกียรติเข้าร่วม งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจํากัด” โดยมีนายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง ส.อ.ท. และ สกสว. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงรับโจทย์และตอบสนองความต้องการงานวิจัยของภาคอุตสาหกรรม ณ สามย่านมิตรทาวน์

งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งเน้นการกระจายการรับรู้ข้อมูล “พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔” ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้สนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ถือเป็นมิติใหม่ของการวิจัยพัฒนาในประเทศไทย