วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงประเภทกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า (Charging Station) เพื่อปรับลดข้อจำกัดในการส่งเสริมการลงทุน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก หรือ Start Up เข้ามาขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ รวมทั้ง ทำให้เกิดการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางเพื่อบริหารจัดการ Charging Station ในภาพรวมทั้งระบบ

ทั้งนี้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาต Charging Station และการจัดตั้ง One Stop service ให้บริการในการขออนุญาตต่างๆ เพื่อให้สามารถอนุญาตได้ ภายใน 30 วัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ Charging Station ได้

ประธาน ส.อ.ท. ยังได้เสนอแนวทางการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในปี 2566 โดยเสนอให้ BOI ปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการสัญชาติไทย ทั้งการลงทุนในประเทศ และการส่งเสริมให้ออกไปลงทุนต่างประเทศ รวมทั้ง การให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร