วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกล่าวเปิดงาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

โดยมีสาระสำคัญดังนี้ สาธารณรัฐอินเดีย นับเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญยิ่งของไทย ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ และมีจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 11 ของไทย และเป็นประเทศคู่ค้า อันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เห็นถึงศักยภาพของตลาดอินเดีย โดยเฉพาะในรัฐเตลังคานา ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของอินเดียยุคใหม่ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไอทีและอุตสาหกรรมยาของอินเดีย โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องร่วมกันว่า ไทยและอินเดียควรพิจารณาจัดทำข้อตกลงการค้าเชิงลึกระหว่างกันมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐบาลระดับรัฐ มณฑล หรือเมืองรองของประเทศคู่ค้า