สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 363 คน โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ ส.อ.ท. ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand) ชูนโยบาย 4 กลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ ONE FTI ดังนี้

1. Industry Collaboration ผนึกกำลังอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง
• ผลักดัน 1 อุตสาหกรรม 1 จังหวัด
• ผลักดันโครงการ Smart Agricultural Industry (SAI)
• International collaboration นำอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก

2. First2Next-Gen Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สู่อนาคต
• Innovation Capability
o สานต่อกองทุนนวัตกรรม
o จับคู่ Start up ยกระดับอุตสาหกรรม
• Technology Improvement
o ส่งเสริมการใช้ Industry 4.0 Platform
• Human Improvement
o ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานด้วย Pay by Skill
o Up/Re-Skill แรงงานสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้วย FTI Academy
• Environmental Improvement
o พัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Eco Product / Eco Factory / Eco Town
o จัดตั้ง Carbon Credit Exchange รองรับ Carbon Neutrality
o รับรองผลิตภัณฑ์ไทยด้วย Thailand Forest Certification Council (TFCC)

3. Smart SMEs ยกระดับ SMES สู่สากล
• พัฒนา SMEs ใน 3 ด้าน
o Go Digital
o Go Innovation
o Go Global
การช่วยเหลือ SMEs
• Financial Support
o Digital Supply Chain Financing
o Incubation Program to Live Exchange
• Marketing
o SME Proactive ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ พา SMEs ไปออกบูธต่างประเทศ
o Business Matching ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. Smart Service Platform พัฒนาการบริการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
• รับรอง Made in Thailand (MiT) เพื่อการสร้างโอกาสสินค้าไทย
• เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ด้วย FTI.E-Business Platform
• ใช้ประโยชน์ Big Data ภาคอุตสาหกรรม ด้วย IDS Platform (Industry Data Space)
• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกด้วย FTI.E-Member Card

ทั้งนี้ได้แต่งตั้งรองประธานสภาอุตสาหกรรม 43 ท่าน เพื่อมาร่วมเคลื่อนภารกิจในการสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงกว่าเดิม และเติบโตอย่างยั่งยืน

……………………………………………….

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทร. 0-2345-1013