วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีมูลค่าการลงทุน รวมประมาณ 36,882 ล้านบาท การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และดำเนินการลงทุนแล้ว 68 โครงการ 17,698 ล้านบาท จากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 100 โครงการ วงเงิน 26,546 ล้านบาท

ความก้าวหน้าการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ในปี 2564 มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 118,637 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จาก สกท. มูลค่ารวม 79,819 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ มูลค่ารวม 38,818 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 77 โดยมูลค่าเงินลงทุนของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม การลงทุนจาก สกท. ประมาณกว่าร้อยละ 50 อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง-ตะวันตก

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้พิจารณาการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ กิจการเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ การขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์การยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการร่วมกัน เร่งรัดการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน ตามแผนของการพัฒนาต่อไป