วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางเบญจมาศ สมบูรณ์ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วย นายพากร วังศิราบัตร รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” พร้อมเสนอมุมมองของภาคเอกชนต่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “บทบาทของ กกร. ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค” โดยมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายและ Kick off แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี)

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค เป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ ซึ่งแนวทางการจัดทำแผนจะมุ่งเน้นสะท้อนความต้องการของพื้นที่ (Customer Need/Pain Point) และสอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าว ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนฯ ระดับภูมิภาค เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานการจัดทำ พร้อมร่วมพิจารณาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนฯ และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคอีกด้วย โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จะรับผิดชอบด้านการสนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และบุคลากรในการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อร่วมจัดทำแผนดังกล่าวต่อไป