วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และ นายวชิระ แก้วกอ รักษาการรองผู้อำนวยการ สสว. จัดกิจกรรมอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล สู่คู่ค้าภาครัฐ” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศโดยเฉพาะคู่ค้ากับภาครัฐ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือกับ สสว. ณ จังหวัดชลบุรี

ในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแต้มต่อสำหรับ SME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล ของหน่วยงานราชการ, เทรนด์อุตสาหกรรมดิจิทัล และแนวโน้มตลาดในประเทศของอุตสาหกรรมดิจิทัล , การแนะนำการขึ้นทะเบียน Thai SME GP, การขึ้นทะเบียน Made in Thailand รวมถึงแนะนำสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก ส.อ.ท. ด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีจัดอีกจำนวน 4 ครั้ง (ภูเก็ต 19 พค., เชียงใหม่ 24 พค., ขอนแก่น 26 พค., กรุงเทพฯ 30 พค.)
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/GP_T2022

#สถาบันsmi
#ThaiSMEGP
#MiT
#Digital
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย