วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และประธานในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จัดการประชุม กกร.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม บริษัท ทรอปิคานาออยล์ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชน ในการนำเสนอไปยัง กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. แนะนำคณะกรรมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และผู้ประสานงาน เพื่อต่อยอดการทำงานร่วมกัน
2. ข้อเสนอการชะลอการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในเขตปริมณฑล